AHF Supports Community Asset Transfer in Cardiff

AHF Supports Community Asset Transfer in Cardiff

The Welsh Dance Theatre Trust, better known as Rubicon Dance, has become a recognised leader in the arts in Wales over its 40 year history, building a strong reputation based on its artistic quality and ability to successfully reach diverse groups who are usually excluded from the arts.

Roath branch library was a key part of the Wales Free Libraries movement in Cardiff. The library service flourished in the late 19th and early 20th centuries and remained in use until its closure in 2014 following Cardiff City Council's review of services as a result of austerity. The building has sat empty since.

Since 1983 Rubicon Dance has been based in the heart of Adamsdown, Cardiff from where it delivers its programme of dance activities for people of all ages and abilities.  In 2013 they completed a feasibility study which identified the need for additional space to meet the demand for its services.

Following a competitive process, a Heads of Terms have been agreed with the Council on a Community Asset Transfer of the library. Rubicon Dance plans are to expand into the library, located a short walk from its base on Nora Street which will be retained. The library will be restored to provide three dance studios, classrooms, meeting rooms and community spaces alongside office building facilities.

The AHF grant is contributing towards the costs of a fundraising work placement over a 12 month period. This support will significantly increase Rubicon Dance’s capacity as it strives towards its fundraising target to realise their vision for Roath library.

Editor’s notes

1)       The Architectural Heritage Fund is a registered charity, working since 1976 to promote the conservation and sustainable re-use of historic buildings for the benefit of communities across the UK, particularly in economically disadvantaged areas. We are the leading heritage social investor and the only specialist heritage lender operating in the UK. We provide advice, development grants and loans.

2)       AHF grant-aid in Wales is only possible thanks to funding from the Garfield Weston Foundation, The Pilgrim Trust and Cadw.

3)       For press enquiries please contact Oliver Brodrick-Ward, on 020 7925 0199 / oliver.brodrick-ward@ahfund.org.uk

CTB yn Cefnogi Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghaerdydd

Mae Ymddiriedolaeth Theatr Ddawns Cymru, sy'n fwy adnabyddus fel Rubicon Dance, wedi dod yn arweinydd cydnabyddedig yn y celfyddydau yng Nghymru dros ei 40 mlynedd o hanes, gan adeiladu enw da yn seiliedig ar ei hansawdd artistig a'i gallu i gyrraedd grwpiau amrywiol sydd wedi'u heithrio o'r celfyddydau.

Roedd llyfrgell cangen y Rhath yn rhan allweddol o fudiad Llyfrgelloedd Am Ddim Cymru yng Nghaerdydd. Llwyddodd y gwasanaeth llyfrgell i ffynnu ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif a pharhaodd i gael ei defnyddio nes iddi gau yn 2014 yn dilyn adolygiad Cyngor Dinas Caerdydd o wasanaethau o ganlyniad i galedi. Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers hynny.

Ers 1983 mae Rubicon Dance wedi ei lleoli yng nghanol Adamsdown, Caerdydd, lle mae'n cyflwyno ei raglen o weithgareddau dawns i bobl o bob oed a gallu. Yn 2013 cwblhawyd astudiaeth ddichonoldeb a nododd yr angen am le ychwanegol i ateb y galw am ei gwasanaethau.

Yn dilyn proses gystadleuol, cytunwyd ar Benawdau Telerau gyda'r Cyngor ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol yn y llyfrgell. Bydd cynlluniau Rubicon Dance yn ehangu i'r llyfrgell, wedi'i lleoli ar daith gerdded fer o'i chanolfan ar Stryd Nora a fydd yn cael ei chadw. Bydd y llyfrgell yn cael ei hadfer i ddarparu tair stiwdio ddawns, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd cyfarfod a mannau cymunedol ochr yn ochr â chyfleusterau adeiladu swyddfeydd.

Mae grant Cronfa Treftadaeth Bensaernïol yn cyfrannu tuag at gostau lleoliad gwaith codi arian dros gyfnod o 12 mis. Bydd y cymorth hwn yn cynyddu gallu Rubicon Dance yn sylweddol wrth iddi ymdrechu i gyflawni ei tharged codi arian i wireddu ei gweledigaeth ar gyfer llyfrgell y Rhath.

Nodiadau i'r golygydd

1)            Mae'r Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig, sy'n gweithio ers 1976 i hyrwyddo cadwraeth ac ailddefnyddio adeiladau hanesyddol yn gynaliadwy er budd cymunedau ledled y DU, yn enwedig mewn ardaloedd dan anfantais economaidd. Ni yw'r prif fuddsoddwr cymdeithasol treftadaeth a'r unig fenthyciwr treftadaeth arbenigol sy'n gweithredu yn y DU. Rydym yn darparu cyngor, grantiau datblygu a benthyciadau.

2)            Mae cymorth grant AHF yng Nghymru ond yn bosibl diolch i gyllid gan Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Pilgrim a Chadw.

3)            Cysylltwch ag Oliver Brodrick-Ward, ar 020 7925 0199 / oliver.brodrick-ward@ahfund.org.uk os oes gennych ymholiadau'r wasg.