Menu closed Menu open
photo: Circus Eruption
photo: Circus Eruption

Wales Funding Announcement 2021-22

13 July 2021
UK

The AHF is delighted to announce a generous new funding package of up to £350,000 from Cadw, the Welsh Government’s Historic Environment Division, towards its ‘Heritage Transformed in Wales’ programme. The programme, also supported by The Garfield Weston Foundation and the Pilgrim Trust, offers Project Viability and Project Development Grants in Wales. Thanks to this new funding from Cadw, additional early-stage grants will be available as well as a number of small capital grants.

Since 2017, the AHF has been offering early-stage grants for projects in Wales, and this seed funding has proven to be extremely useful in helping charities and social enterprises seeking to secure a future for buildings at risk to shape their projects. For example, testing the relevance of proposed uses to the local community; developing a business case; establishing the building's condition and costs of repair; and carrying out architectural feasibility studies. Applications for Project Viability Grants (up to £10,000) and Project Development Grants (up to £20,000) can be submitted at any time throughout the year. For more information on these grants and how to apply, visit the Wales page on the AHF website.

Additionally, new Cadw-funded Capital Works Grants of up to £50,000 will be available towards repair, restoration and conservation work and associated fees. These might support emergency works to arrest deterioration to the historic fabric, or develop temporary ‘meanwhile’ uses while long-term solutions are worked up or as part of a larger scale of capital works. The deadline for capital grant applications is 31 July.

As a social investor in heritage-led regeneration, AHF’s focus will continue to be on making a difference in areas of need, both rural and urban.  The support from Cadw also allows the AHF’s Wales Development Manager to continue to offer advice to groups as they progress their thinking and gear up for investment from a range of other sources. This includes the AHF’s own social investment funds in Wales, both its endowment and the Heritage Impact Fund. 

Matthew Mckeague, AHF’s CEO said:

“We are very grateful for this new funding from the Welsh Government via Cadw. It marks a new strategic partnership between ourselves and Cadw, and builds on the success of greater collaboration in recent years. It will enable us to invest in more early-stage historic building reuse projects in Wales, investment we know is vital to the long-term success of projects, whilst also offering targeted  capital grants. Thanks to this new funding, we look forward to working with a host of new heritage and social impact projects across Wales.”

Dawn Bowden, Welsh Government’s Deputy Minister for Arts and Sport added:

"I’m pleased to give the Welsh Government’s support and thanks for the valuable work carried out by the Architectural Heritage Fund. The AHF works closely with Cadw and is an important contributor to the heritage sector in Wales – they provide vital support to charities and social enterprises to care for precious heritage assets. I look forward to seeing interesting projects emerge from all over the country."

 

For further information on the grants and support available, please contact:

Adam Hitchings, Development Manager Wales on 07474 219688 or adam.hitchings@ahfund.org.uk

                                                        

The Old Post Office, Haverfordwest - Haverhub
The Old Post Office, Haverfordwest - Haverhub

Cyhoeddi Cyllid Cymru 2021-22

Mae'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn falch iawn o gyhoeddi pecyn cyllido hael newydd o hyd at £350,000 gan Cadw, Is-adran Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, tuag at ei raglen ‘Treftadaeth wedi’i Thrawsnewid yng Nghymru’. Mae'r rhaglen, a gefnogir hefyd gan Sefydliad Garfield Weston ac Ymddiriedolaeth Pilgrim, yn cynnig Grantiau Hyfywedd Prosiect a Datblygu Prosiectau yng Nghymru. Diolch i'r cyllid newydd hwn gan Cadw, bydd rhagor o grantiau cam cynnar ar gael yn ogystal â nifer o grantiau cyfalaf bach.

Ers 2017, mae'r Gronfa wedi bod yn cynnig grantiau cam cynnar ar gyfer prosiectau yng Nghymru, ac mae'r cyllid sbarduno hwn wedi profi i fod yn hynod ddefnyddiol wrth helpu elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n ceisio sicrhau dyfodol i adeiladau sydd mewn perygl i lunio eu prosiectau. Er enghraifft, profi perthnasedd defnyddiau arfaethedig i'r gymuned leol; datblygu achos busnes; sefydlu cyflwr a chostau atgyweirio'r adeilad; a chynnal astudiaethau dichonoldeb pensaernïol. Gellir cyflwyno ceisiadau am Grantiau Hyfywedd Prosiect (hyd at £ 10,000) a Grantiau Datblygu Prosiect (hyd at £ 20,000) ar unrhyw adeg trwy gydol y flwyddyn. Ewch i dudalen Cymru ar wefan y Gronfa i gael mwy o wybodaeth am y grantiau hyn a sut i wneud cais,.

Yn ogystal, bydd Grantiau Gwaith Cyfalaf newydd a ariennir gan Cadw o hyd at £ 50,000 ar gael tuag at waith atgyweirio, adfer a chadwraeth a ffioedd cysylltiedig. Gallai’r rhain gefnogi gwaith brys i fynd i’r afael â dirywiad i’r adeiladwaith hanesyddol, neu ddatblygu defnydd dros dro ‘yn y cyfamser’ tra bo datrysiadau tymor hir yn cael eu gweithio i fyny neu fel rhan o waith cyfalaf ar raddfa fwy. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau grant cyfalaf yw mis Gorffennaf 31.

Fel buddsoddwr cymdeithasol mewn adfywio a arweinir gan dreftadaeth, bydd ffocws y Gronfa’n parhau i wneud gwahaniaeth mewn meysydd angen, mewn ardaloedd gwledig a threfol. Mae’r gefnogaeth gan Cadw hefyd yn caniatáu i Reolwr Datblygu Cymru y Gronfa barhau i gynnig cyngor i grwpiau wrth iddynt ddatblygu eu meddwl a pharatoi ar gyfer buddsoddi o ystod o ffynonellau eraill. Mae hyn yn cynnwys cronfeydd buddsoddi cymdeithasol y Gronfa ei hun yng Nghymru, ei waddol a'r Gronfa Effaith Treftadaeth.

Meddai Matthew Mckeague, Prif Weithredwr y Gronfa:

“Rydym yn ddiolchgar iawn am yr ariannu newydd hwn gan Lywodraeth Cymru drwy Cadw. Mae’n nodi partneriaeth strategol newydd rhwng ein hun a Cadw gan adeiladu ar lwyddiant o gydweithredu’n fwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bydd yn ein galluogi i fuddsoddi mewn mwy o brosiectau ailddefnyddio adeiladau hanesyddol yng Nghymru, mae buddsoddiad yr ydym yn ei wybod yn hanfodol i lwyddiant tymor hir prosiectau tra hefyd yn cynnig grantiau cyfalaf cymedrol.iolch i’r ariannu newydd hwn, edrychwn ymlaen at weithio gyda llu o brosiectau treftadaeth ac effaith gymdeithasol newydd ledled Cymru.”

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog dros Gelfyddydau a Chwaraeon Llywodraeth Cymru:

"Rwy'n falch o roi cefnogaeth a diolch Llywodraeth Cymru am y gwaith gwerthfawr a wneir gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol. Mae'r Gronfa’n gweithio'n agos gyda Cadw ac mae'n cyfrannu'n bwysig at y sector treftadaeth yng Nghymru - maen nhw'n darparu cefnogaeth hanfodol i elusennau a mentrau cymdeithasol i ofalu am asedau treftadaeth gwerthfawr. Edrychaf ymlaen at weld prosiectau diddorol yn dod i'r amlwg o bob rhan o'r wlad."

I gael rhagor o wybodaeth am y grantiau a'r gefnogaeth sydd ar gael, cysylltwch ag:

Adam Hitchings, Rheolwr Datblygu Cymru ar 07474 219688 neu adam.hitchings@ahfund.org.uk

Share this item