Menu closed Menu open

This grant programme has been made possible by funding from Cadw, Pilgrim Trust and Garfield Weston Foundation

 

 

Mae’r Gymraeg yn dilyn y destun Saesneg isod

 

Grant Programmes - Wales

The Architectural Heritage Fund can provide grants in Wales, subject to eligibility, to help with assessing the viability of a project, or to help fund development costs.

First, please read the programme guidance which details the type of organisations and work the grants can support. The help notes provides information on how to complete an application and the supporting information you will be asked to provide. 

We strongly encourage you to discuss any potential application with the Wales Support Officer before submitting an application.

We generally expect applicants to cover at least 50% of the cost of the work. i.e. you must normally be able to match our grant offer with your own funds or with funds raised from other sources.

Current Programmes

 

Project Viability Grant (PVG)

Maximum £10,000 - Average Grant = £4,700

Project Viability Grants (PVG) are to fund studies to look at potential uses for a building and at its current condition, and produce a Viability Report to a standard template. Successful completion of this will be used to judge whether applicants can then apply for the AHF’s Project Development Grant funding, and can be used to secure further funding elsewhere. This grant is administered on a rolling basis. We aim to let you know whether you have been successful within six weeks.

Download Guidance Notes

Download Viability Report Template

 

 

Project Development Grant (PDG)

Maximum £20,000 - Average Grant = £8,600

The Project Development Grant (PDG) scheme is intended to assist an organisation to cover some of the costs of developing and co-ordinating a project and taking it towards the start of work on site.

To qualify, an organisation must have established that the end use of the project is likely to be viable and have decided to take the project forward.

Download Guidance Notes

 

Capital Work Grants

Maximum £50,000 - Average grant = £34,800

The grant can fund the cost of repair, restoration and conservation work and associated fees. Your plans will be close to being fully developed and some of your delivery capital funding may already be in place, but there is still a funding gap you need to fill. It can also fund work required to enable ‘meanwhile’ use or change of use, including services and fit-out.

Download Guidance Notes

Enquire & Apply

Please complete our online enquiry form to establish your eligibility. We will get in touch to discuss your project. If eligible, you can then complete a draft application, and once we have seen and commented on that, you can complete and submit our formal application form.

Find out deadlines for applications here.

Rhaglenni Grant - Cymru

 

Gall y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol ddarparu grantiau yng Nghymru, yn amodol ar gymhwyster, i helpu asesu hyfywdra prosiect, neu i helpu ariannu costau datblygu.

Yn gyntaf, darllenwch y canllawiau sy’n cynnwys manylion am y sefydliadau a’r gwaith gall y grantiau yn eu cefnogi. Mae’r nodiadau cymorth yn darparu gwybodaeth am sut i gwblhau cais a’r gwybodaeth ategol y gofynnir i chi ei darparu. 

Rydym yn eich annog yn gryf i drafod unrhyw gais posibl gyda’r Swyddog Cymorth Cymru cyn cyflwyno cais.

Rydym yn disgwyl yn gyffredinol i ymgeiswyr gyfrannu o leiaf 50% o gost y gwaith e.e. fel rheol mae'n rhaid i chi allu cyd-fynd â'n cynnig grant gydag arian eich hun neu gydag arian o ffynonellau eraill.

Rhaglenni Presennol

 

 

Grant Hyfywedd Prosiect

Uchafswm £10,000 - Grant Cyfartalog = £4,700

Mae Grantiau Hyfywedd Prosiect ar gael i ariannu astudiaethau i archwilio defnyddiau posibl ar gyfer adeilad a’i gyflwr presennol er mwyn cynhyrchu Adroddiad Hyfywedd gan ddefnyddio templed safonol. Caiff cwblhau hyn yn llwyddiannus ei ddefnyddio i benderfynu a all ymgeiswyr wedyn wneud cais am Grant Datblygu Prosiect, yn ogystal â sicrhau cyllid o ffynonellau eraill. Gweinyddir y grant hwn ar sail dreigl. Ein nod yw rhoi penderfyniad i chi o fewn chwe wythnos.

Lawrlwythch y Canllawiau

Lawrlwythwch Templed Adroddiad Hyfywedd

 

Grant Datblygu Prosiect

Uchafswm £20,000 - Grant Cyfartalog = £8,600

Bwriad Grantiau Datbygu Prosict yw rhoi cymorth i sefydliad a chyfrannu at rai o gostau datblygu a chydlynu prosiect hyd at ddechrau gwaith cyflawni.

I fod yn gymwys, mae rhaid i sefydliad ddangos bod ganddo ddefnydd terfynol y prosiect sy'n debygol o fod yn hyfyw ac wedi ymrwymo i gymryd y prosiect ymlaen.

Lawrlwythch y Canllawiau

 

Grantiau Gwaith Cyfalaf

Uchafswm £50,000 – Grant Cyfartalog = £34,800

Gall y grant ariannu cost gwaith atgyweirio, adfer a chadwraeth a ffioedd cysylltiedig. Bydd eich cynlluniau'n agos at gael eu datblygu'n llawn ac efallai y bydd rhywfaint o'ch cyllid cyfalaf cyflenwi eisoes ar waith, ond mae yna fwlch cyllido y mae angen i chi ei lenwi o hyd.

Gall hefyd ariannu gwaith sydd ei angen i alluogi defnydd ‘cyfamserol’ neu newid defnydd, gan gynnwys gwasanaethau a ffitio.

Lawrlwythch y Canllawiau

Holi ac Ymgeisio

 

Cwblhewc ffurflen ymholi ar-lein i wirio eich cymhwysedd. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich prosiect. Os yw’n gymwys, gallwch yn cwblhau cais drafft. Unwaith rydym wedi ei weld a rhoi adborth arno gallwch yn cwblhau a chyflwyno ffurflen cais ar-lein.

Cliciwch y ddolen am ddyddiadau cau.

The AHF has signed up to #FlexibleFunders; a community of funders committed to open and trusting practices in grant making by:

  •  Making grants in a way that reflects the realities facing VCSE organisations now and for the foreseeable future.

  • Managing grants and relationships in a way that reflects our confidence in and respect for the organisations we fund.

    For more information about #Flexible Funders click here