Menu closed Menu open
Roath Library
Roath Library

AHF Supports Community Asset Transfer in Cardiff

10 April 2019
Wales

CTB yn Cefnogi Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghaerdydd

Mae Ymddiriedolaeth Theatr Ddawns Cymru, sy'n fwy adnabyddus fel Rubicon Dance, wedi dod yn arweinydd cydnabyddedig yn y celfyddydau yng Nghymru dros ei 40 mlynedd o hanes, gan adeiladu enw da yn seiliedig ar ei hansawdd artistig a'i gallu i gyrraedd grwpiau amrywiol sydd wedi'u heithrio o'r celfyddydau.

Roedd llyfrgell cangen y Rhath yn rhan allweddol o fudiad Llyfrgelloedd Am Ddim Cymru yng Nghaerdydd. Llwyddodd y gwasanaeth llyfrgell i ffynnu ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif a pharhaodd i gael ei defnyddio nes iddi gau yn 2014 yn dilyn adolygiad Cyngor Dinas Caerdydd o wasanaethau o ganlyniad i galedi. Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers hynny.

Ers 1983 mae Rubicon Dance wedi ei lleoli yng nghanol Adamsdown, Caerdydd, lle mae'n cyflwyno ei raglen o weithgareddau dawns i bobl o bob oed a gallu. Yn 2013 cwblhawyd astudiaeth ddichonoldeb a nododd yr angen am le ychwanegol i ateb y galw am ei gwasanaethau.

Yn dilyn proses gystadleuol, cytunwyd ar Benawdau Telerau gyda'r Cyngor ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol yn y llyfrgell. Bydd cynlluniau Rubicon Dance yn ehangu i'r llyfrgell, wedi'i lleoli ar daith gerdded fer o'i chanolfan ar Stryd Nora a fydd yn cael ei chadw. Bydd y llyfrgell yn cael ei hadfer i ddarparu tair stiwdio ddawns, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd cyfarfod a mannau cymunedol ochr yn ochr â chyfleusterau adeiladu swyddfeydd.

Mae grant Cronfa Treftadaeth Bensaernïol yn cyfrannu tuag at gostau lleoliad gwaith codi arian dros gyfnod o 12 mis. Bydd y cymorth hwn yn cynyddu gallu Rubicon Dance yn sylweddol wrth iddi ymdrechu i gyflawni ei tharged codi arian i wireddu ei gweledigaeth ar gyfer llyfrgell y Rhath.

Nodiadau i'r golygydd

1)            Mae'r Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig, sy'n gweithio ers 1976 i hyrwyddo cadwraeth ac ailddefnyddio adeiladau hanesyddol yn gynaliadwy er budd cymunedau ledled y DU, yn enwedig mewn ardaloedd dan anfantais economaidd. Ni yw'r prif fuddsoddwr cymdeithasol treftadaeth a'r unig fenthyciwr treftadaeth arbenigol sy'n gweithredu yn y DU. Rydym yn darparu cyngor, grantiau datblygu a benthyciadau.

2)            Mae cymorth grant AHF yng Nghymru ond yn bosibl diolch i gyllid gan Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Pilgrim a Chadw.

3)            Cysylltwch ag Oliver Brodrick-Ward, ar 020 7925 0199 / oliver.brodrick-ward@ahfund.org.uk os oes gennych ymholiadau'r wasg.

Share this item