The Architectural Heritage Fund can provide grants in Wales, subject to eligibility, to help with assessing the viability of a project, or to help fund development costs.

First, please download and read the guidance notes, and the details of the supporting information you will be asked to provide. 


We strongly encourage you to discuss any potential application with the Wales Support Officer before submitting an application.

We generally expect applicants to cover at least 50% of the cost of the work. i.e. you must normally be able to match our grant offer with your own funds or with funds raised from other sources.

Please note that our eligibility criteria and funding priorities have recently changed; please read the updated Guidance Notes for details.


Gall y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol ddarparu grantiau yng Nghymru, yn amodol ar gymhwyster, i helpu asesu hyfywdra prosiect, neu i helpu ariannu costau datblygu.

Yn gyntaf, gwnewch chi lawrlwytho a darllen y canllawiau, a manylion yr wybodaeth ategol y gofynnir i chi ei darparu. 


Rydym yn eich annog yn gryf i drafod unrhyw gais posibl gyda’r
Swyddog Cymorth Cymru cyn cyflwyno cais.

Rydym yn disgwyl yn gyffredinol i ymgeiswyr gyfrannu o leiaf 50% o gost y gwaith e.e. fel rheol mae'n rhaid i chi allu cyd-fynd â'n cynnig grant gydag arian eich hun neu gydag arian o ffynonellau eraill.

Sylwch fod ein meini prawf cymhwyster a'r blaenoriaethau ariannu wedi newid yn ddiweddar; darllenwch y Canllawiau am fanylion.


Project Viability Grant (PVG)

Maximum £7,500 - Average Grant = £4,790

Project Viability Grants (PVG) are to fund studies to look at potential uses for a building and at its current condition, and produce a Viability Report to a standard template. Successful completion of this will be used to judge whether applicants can then apply for the AHF’s Project Development Grant funding, and can be used to secure further funding elsewhere. This grant is administered on a rolling basis. We aim to let you know whether you have been successful within six weeks.

Download Guidance Notes

Download Viability Report Template

Project Development Grant (PDG)

Maximum £15,000 - Average Grant = £9,950

The Project Development Grant (PDG) scheme is intended to assist an organisation to cover some of the costs of developing and co-ordinating a project and taking it towards the start of work on site.

To qualify, an organisation must have established that the end use of the project is likely to be viable and have decided to take the project forward.

Download Guidance Notes

Download Supporting Document Info


Cywaith Legacy Fund

Thanks to an asset transfer from Cywaith: Gwynedd Buildings Preservation Trust this fund is open to community-led organisations operating in Gwynedd, Anglesey and Conwy to find sustainable new uses for historic buildings. We will prioritise projects which will make a significant social impact. Grants of up to £7,500 for project viability work and up to £15,000 for project development work are available. Organisations which are interested in this fund should contact the Support Officer for Wales prior to submitting an application.

Applications to this fund are made using the standard application form here.

 

Please complete our online enquiry form to establish your eligibility. We will get in touch to discuss your project. If eligible, you can then complete a draft application, and once we have seen and commented on that, you can complete and submit our formal application form.

Next deadline for applications:
Amounts over £7,500: 21 October 2019 for a mid-December 2019 decision.
Amounts under £7,500: 30 August 2019 for a mid-October 2019 decision.

Grant Hyfywedd Prosiect

Uchafswm £7,500 - Grant Cyfartalog = £4,790

Mae Grantiau Hyfywedd Prosiect ar gael i ariannu astudiaethau i archwilio defnyddiau posibl ar gyfer adeilad a’i gyflwr presennol er mwyn cynhyrchu Adroddiad Hyfywedd gan ddefnyddio templed safonol. Caiff cwblhau hyn yn llwyddiannus ei ddefnyddio i benderfynu a all ymgeiswyr wedyn wneud cais am Grant Datblygu Prosiect, yn ogystal â sicrhau cyllid o ffynonellau eraill. Gweinyddir y grant hwn ar sail dreigl. Ein nod yw rhoi penderfyniad i chi o fewn chwe wythnos.

Lawrlwythch y Canllawiau (Saesneg)

Lawrlwythwch Templed Adroddiad Hyfywedd (Saesneg)

Grant Datblygu Prosiect

Uchafswm £15,000 - Grant Cyfartalog = £9,950

Bwriad Grantiau Datbygu Prosict yw rhoi cymorth i sefydliad a chyfrannu at rai o gostau datblygu a chydlynu prosiect hyd at ddechrau gwaith cyflawni.

I fod yn gymwys, mae rhaid i sefydliad ddangos bod ganddo ddefnydd terfynol y prosiect sy'n debygol o fod yn hyfyw ac wedi ymrwymo i gymryd y prosiect ymlaen.

Lawrlwythch y Canllawiau (Saesneg)

Lawrlwythwch restr o Ddogfennau Ategol (Saesneg)


Cronfa Gwaddol Cywaith

Yn diolch i Cywaith: Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Gwynedd mae’r gronfa hon ar agor i gyrff cymunedol dielw sy’n gweithio yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy i ddod o hyd i ddefnyddiau newydd a chynhaliol ar gyfer adeiladau hanesyddol. Byddwn yn blaenoriaethu prosiectau a wnaiff effaith gymdeithasol sylweddol. Mae grantiau ar gael hyd at £7,500 ar gyfer gwaith hyfywedd ac hyd at £15,000 ar gyfer gwaith datblygu. Dylai sefydiadau sydd â diddordeb yn y gronfa hon gysylltu â Swyddog Cymorth Cymru cyn cyflwyno cais.

Gwneir ceisiadau i’r gronfa hon gan ddefnyddio’r ffurflen gais safonol y gellir ei gweld ar y dudalen hon.

 

Cwblhewch ein ffurflen ymholi ar-lein i wirio eich cymhwysedd. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich prosiect. Os yw’n gymwys, gallwch yn cwblhau cais drafft. Unwaith rydym wedi ei weld a rhoi adborth arno gallwch yn cwblhau a chyflwyno ffurflen cais ar-lein.

Dyddiadau cau nesaf:
Ceisiadau dros £7,500: Hydref 21, 2019 am benderfyniad ynghanol mis Rhagfyr 2019.
Ceisiadau dan £7,500: Awst 30, 2019 am benderfyniad ynghanol mis Hydref 2019.