Adam Hitchings

Adam Hitchings is the support Officer for Wales.

Prior to joining AHF in May 2017, he worked at the Heritage Lottery Fund (HLF) for almost 15 years in a variety of roles. As a Development Officer he supported organisations throughout Wales in making applications across all grant programmes. 

He has extensive project planning and management experience gained while serving on the Fund’s task and finish group, developing and implementing its on-line application portal, furthered while on secondment at Welsh Government assisting with the delivery of its new online recruitment system.

Adam’s last role at HLF was as Welsh Language Officer, ensuring the Fund complied with its current Welsh Language Scheme and leading on preparations for the Fund’s transition to Welsh Language Standards. He also assessed applications and monitored projects including the multimillion pound restoration and redevelopment of Yr Ysgwrn, the ancestral homestead of First World War poet Hedd Wyn and main focus of Wales’ First World War commemoration events in 2017.

His final assignment at HLF was coordinating the development of the Great Place Scheme in Wales which aims to embed heritage and culture at the heart of the future vision of communities participating in this 3 year pilot initiative. 

He has a degree in Welsh (University of Wales Swansea, 2002) and is a committee member of Menter Bro Ogwr (Bridgend county Welsh language enterprise).


Adam Hitchings ydy’r Swyddog Cymorth yng Nghymru.


Cyn ymuno â’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol ym mis Mai 2017, gweithiodd yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri  (CDL) am bron 15 mlynedd mewn sawl rôl wahanol. Fel Swyddog Datblygu fe gefnogodd sefydliadau ledled Cymru wrth iddynt wneud ceisiadau o dan bob rhaglen grant CDL.

Mae ganddo brofiad helaeth o gynllunio a rheoli prosiectau a enillodd wrth weithio ar grŵp gorchwyl a gorffen y Gronfa i ddatblygu a chyflawni’r porth ceisiadau ar-lein, ac yn bellach ar secondiad i Lywodraeth Cymru i’w chynorthwyo cyflawni ei system recriwtio ar-lein newydd.

Swyddog yr Iaith Gymraeg oedd rôl olaf Adam yng NghDL, sicrhau bod y Gronfa’n cydymffurfio â’i Chynllun Iaith Gymraeg ac yn arwain y Gronfa wrth iddi baratoi ar gyfer Safonau’r iaith Gymraeg. Hefyd fe wnaeth asesu ceisiadau a monitro prosiectau gan gynnwys adfer a Yr Ysgwrn, bwythyn a fferm hynafiadol Hedd Wyn, canolbwynt o ddigwyddiadau cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf Cymru yn ystod 2017.

Aseiniad terfynol Adam yng NghDL oedd cydlynu datblygiad o Gynllun Lle Arbennig yng Nghymru sydd ag amcan i fewnblannu treftadaeth a diwylliant wrth galon gweledigaeth ddyfodol y cymunedau llwyddiannus yn y cynllun peilot 3 blynedd hwn.

Mae ganddo radd Cymraeg (Prifysgol Cymru Abertawe, 2002) ac yn aelod pwyllgor Menter Bro Ogwr.