Historic Cardigan Markethall receives a boost to secure its long term future

Cardigan Markethall.jpg

Mae Neuadd Farchnad hanesyddol Aberteifi yn derbyn hwb i warchod ei dyfodol hir dymor

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, Aberteifi, ddydd Mercher y 28ain o Fawrth, datganodd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Aberteifi ei llwyddiant wrth sicrhau arian datblygu (ar gyfer cynllunio manwl) tuag at brosiect £1.7 miliwn i ddiogelu, i adfer ac i drwsio Neuadd y Farchnad, Aberteifi, yn ogystal â gwella mynediad i’r adeilad.  Darparwyd grantiau datblygu ar gyfer y cymal cyntaf hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol ac o dan gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020.

Dywedodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: “Rwy wrth fy modd o gefnogi adfer Neuadd y Dref, Aberteifi.  Bu’r farchnad yn masnachu ers mwy na 150 o flynyddoedd ac rwy’n gobeithio y gwnaiff barhau i roi lles i’r dref am flynyddoedd lawer.”

Mae Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a chan Lywodraeth Cymru, hefyd wedi cynnig £127,000 ychwanegol at ail gymal y cynllun (cyflawni).

Dywedodd Howard Williams, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth: “Mae hyn yn newyddion gwirioneddol gyffrous i Aberteifi gyda’r potensial i roi lles i’r holl gymuned.”

Bydd y cymal datblygu hwn yn caniatáu i’r Ymddiriedolaeth, wrth weithio gyda pherchnogion yr adeilad, Cyngor Sir Ceredigion, ddatblygu a chynllunio trefniadau manwl dros yr ychydig fisoedd nesaf a sicrhau gweddill yr arian sydd ei angen. 

Dywedodd Matthew McKeague, Prif Weithredwr Cronfa Treftadaeth Bensaernïol: “Mae gan y prosiect hwn botensial mawr i adfywio Neuadd y Farchnad ac i ddangos ymhellach y manteision o drosglwyddo asedau oddi wrth awdurdodau lleol i sefydliadau cymunedol.  Gellir eu gweld yn Neuadd y Dref gyfagos, sydd wedi ei chefnogi hefyd gan y GTB fel noddwr tymor hir YCA Aberteifi.  Edrychwn ymlaen at weld y prosiect hwn yn llwyddo yn yr un modd.”

Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth ar gyfer y safle sy’n cynnwys datblygu a gwella mynediad y cyhoedd a chyfleusterau i’r masnachwyr ac i’r cyhoedd ac sy’n cynnwys hefyd cyfleoedd ar gyfer cysylltiad, addysg a hyfforddiant.  Bydd hanes treftadaeth y farchnad yn cael ei adrodd drwy ddulliau dehongli sy’n tanlinellu pensaernïaeth a hanes unigryw'r safle.

Codwyd Neuadd y Farchnad yn 1860 yn arddull y ddiwygiadaeth Gothig ‘Ruskinaidd’ a ddilynodd yr egwyddorion a osodwyd yn llyfr John Ruskin, 'The Stones of Venice', a gafodd ei gyhoeddi yn 1856.  At ddibenion cadwraeth mae’r neuadd yn adeilad  Gradd 2*, yn sgil bod yn un o’r adeiladau dinesig cyntaf ym Mhrydain i ddilyn egwyddorion Ruskin.

Cafodd Neuaddau’r Dref a’r Farchnad eu comisiynu yn 1856 i fod yn ganolfan ddinesig ar raddfa fach a oedd yn unigryw ac yn llawer mwy na’r neuadd-dros-farchnad arferol; y ganolfan oedd y gyntaf ym Mhrydain i’w dylunio yn yr arddull Gothig a oedd yn newydd ar y pryd.  Codwyd y Neuadd Farchnad ddeulawr ar lethr serth, a hynny’n anarferol ym mhensaernïaeth Oes Fictoria.  Mae’r adeilad wedi bod ar waith parhaol fel marchnad ers pan y’i hagorwyd yn 1860.  Gwerthfawrogir Neuadd y Farchnad a Neuadd y Dref fel rhannau pwysig o dirwedd hanesyddol, gymunedol ac economaidd yn dref.

Historic Cardigan Markethall receives a boost to secure its long term future

At a meeting held at Cardigan Guildhall on Wednesday the 28th of March the Cardigan Building Preservation Trust announced that it had been successful in securing development funding (for detailed planning) towards a £1.7 million project to conserve, restore and repair Cardigan Markethall, as well as improving access to the building.  The first phase development grants totalling £109,000 have been provided by the Heritage Lottery Fund, the Architectural Heritage Fund and the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014 - 202.

Lesley Griffiths AM, Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs said: “I am delighted to be supporting the restoration of Cardigan’s Market hall.  The market has been trading for more than 150 years and I hope it continues to benefit the town for many years to come.”

The Rural Development Programme, 2014-2020 which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and by the Welsh Government, has also awarded a further £127,000 to the second delivery phase.  

Howard Williams Chair of the Trust said: “This is really exciting news for Cardigan with the potential to benefit the whole community.”

This funded development phase will allow the Trust, working with the building’s owners Ceredigion County Council, to develop and plan a detailed scheme over the next few months and secure the remaining funding. 

Matthew McKeague, Chief Executive of the Architectural Heritage Fund said: “This project has great potential to bring a new lease of life to the Markethall and to further demonstrate the benefits of asset transfer by a local authority to a community organisation. These can be seen at the adjoining Guildhall, which the AHF also backed as a long-term supporter of Cardigan BPT. We look forward to seeing this project achieve similar success.”

The Trust has a vision for the site that includes developing and improving public access, trader and public facilities and opportunities for engagement, education and training. The story of the Market’s heritage will also be told through heritage interpretation that highlights the unique architecture and history of the site.

The Markethall was built in 1860 in the style of 'Ruskinian' Gothic revivalism that followed the precepts laid down in John Ruskin's book 'The Stones of Venice' published in 1854. The building’s conservation listing is Grade ll*, as one of the first civic buildings in the UK to follow Ruskin's precepts.

The Guildhall and Markethall complex was commissioned in 1856 as a unique civic centre in miniature, far more than the usual hall over a market, and the first in Britain designed in the then-modern Gothic style. The two storey Markethall, built on a steeply sloping site, is very unusual in Victorian architecture. The building has been in continuous operation as a market since its opening in 1860. Both the Markethall and Guildhall are valued as important parts of the town’s historical, social and economic landscape.

Cardigan Markethall 2.jpg
Oliver Brodrick-Ward