Introducing the AHF's new Support Officer for Wales

The AHF is delighted to announce that it has appointed a Wales-based Support Officer on a full-time contract, thanks to new funding from the Garfield Weston Foundation and the Pilgrim Trust.

This new role has been created to lead on the delivery of AHF’s Growing Community Enterprise Through Heritage project in Wales. 

The project’s objectives are to: 

  • Provide more opportunities for voluntary sector groups to develop and secure capital funding for projects which will result in the acquisition and economically sustainable re- use of historic buildings, particularly in deprived communities.
  • Inspire new community start-ups in historic buildings, particularly in areas where there are low levels of social enterprise activity
  • Champion and showcase community enterprise through heritage in Wales.  

The Support Officer role is accompanied by a new small capacity-building grants programme (Project Viability Grants and Project Development Grants) targeted at priority projects which have the greatest potential to deliver sustainable community business uses within historic buildings. This combination of hands-on support and seed funding will help community enterprises set off on the right path and attract further investment.

If you have a project idea in Wales then please contact Adam Hitchings.

 

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol: Swyddog Cymorth - Cymru

Mae’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn falch cyhoeddi ei bod wedi penodi Swyddog Cymorth a leolir yng Nghymru ar gontract llawn amser, diolch i arian newydd gan Sefydliad Garfield Weston ac Ymddiriedolaeth Pilgrim.

Mae rôl newydd hon wedi'i greu i arwain ar gyflawni prosiect y Gronfa Tyfu Mentrau Cymunedol drwy Dreftadaeth yng Nghymru. 

Amcanion y prosiect yw:

•      Darparu mwy o gyfleoedd i grwpiau yn y sector gwirfoddol i ddatblygu a sicrhau arian cyfalaf ar gyfer prosiectau a fydd yn golygu prynu ac ail-ddefnyddio adeiladau hanesyddol mewn ffordd economaidd gynaliadwy, yn enwedig mewn cymunedau difreintiedig

•      Ysbrydoli busnesau cymunedol newydd mewn adeiladau hanesyddol, yn enwedig mewn ardaloedd lle y ceir lefelau isel o weithgarwch mentrau cymdeithasol

•      Hyrwyddo ac arddangos mentrau cymunedol drwy dreftadaeth yng Nghymru.

Mae rhaglen newydd o grantiau bach i feithrin gallu (Grantiau Hyfywedd Prosiect a Grantiau Datblygu Prosiect) wedi'i lansio i gyd-fynd â phenodi’r swyddog cymorth. Mae’r grantiau wedi’u targedu at brosiectau blaenoriaethol sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni defnyddiau busnes cymunedol cynaliadwy o fewn adeiladau hanesyddol. Bydd y cyfuniad o gymorth ymarferol a chyllid hadau hyn yn helpu mentrau cymunedol yn cychwyn ar y llwybr cywir ac yn denu buddsoddiad pellach.

Oes gennych syniad am brosiect cysylltwch ag Adam Hitchings.